INF.03 - Test 40 pytań

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Łączna liczba pytań INF.03 zgromadzonych w naszej bazie: 842

1. Klucz obcy w tabeli jest tworzony po to, aby
A. umożliwić jednoznaczną identyfikację rekordu w tabeli
B. łączyć go z innymi kluczami obcymi tabeli
C. zdefiniować relację 1..n wiążącą go z kluczem głównym innej tabeli
D. stworzyć formularz wpisujący dane do tabeli
2. Wskaż poprawną kolejność etapów projektowania relacyjnej bazy danych
A. Określenie zbioru danych, Selekcja, Określenie kluczy podstawowych tabel, Określenie relacji
B. Określenie relacji, Określenie kluczy podstawowych tabel, Selekcja, Określenie zbioru danych
C. Selekcja, Określenie relacji, Określenie kluczy podstawowych tabel, Określenie zbioru danych
D. Określenie kluczy podstawowych tabel, Określenie zbioru danych, Selekcja, Określenie relacji
3. Polecenie REVOKE SELECT ON nazwa1 FROM nazwa2 w języku SQL umożliwia
A. nadawanie praw do tabeli
B. nadanie uprawnień z użyciem zdefiniowanego schematu
C. odbieranie uprawnień użytkownikowi
D. usuwanie użytkownika z bazy
4. Aby w wyniku zapytania wyeliminować powtarzające się wiersze, należy użyć klauzuli
A. LIMIT
B. UNIQUE
C. ORDER BY
D. DISTINCT
5. Zapisaną językiem PHP funkcję o nazwie policz wywołano z argumentem $Z = 1. Jaki wynik zostanie zwrócony?
A. 7
B. 13
C. 1
D. 4
6. Dla którego akapitu zastosowano przedstawioną właściwość stylu CSS?
A. A
B. B
C. C
D. D
7. CAPTCHA to technika zabezpieczeń na stronach WWW pozwalająca
A. potwierdzić, że dane z formularza są wysyłane przez człowieka.
B. pominąć proces uwierzytelniania do aplikacji internetowej.
C. automatycznie wypełnić formularz logowania danymi użytkownika.
D. przyspieszyć proces logowania do aplikacji internetowej.
8. Aby odebrać prawa dostępu do serwera MySQL, należy posłużyć się instrukcją
A. USAGE
B. GRANT
C. DELETE
D. REVOKE
9. Zgodnie z regułami walidacji HTML5, poprawnym zapisem znacznika hr jest
A. </ hr />
B. <hr>
C. </ hr>
D. </hr?>
10. W języku MySQL należy zastosować polecenie REVOKE, aby użytkownikowi anna odebrać prawo do dokonywania zmian jedynie w definicji struktury bazy danych. Polecenie odpowiadające odebraniu tych praw ma postać
A. REVOKE ALL ON tabela1 FROM 'anna'@'localhost'
B. REVOKE CREATE ALTER DROP ON tabela1 FROM 'anna'@'localhost'
C. REVOKE CREATE UPDATE DROP ON tabela1 FROM 'anna'@'localhost'
D. REVOKE CREATE INSERT DELETE ON tabela1 FROM 'anna'@'localhost'
11. Prosta animacja może być zapisana w formacie
A. BMP
B. TIFF
C. GIF
D. PSD
12. Pojęcie "front-end" stosowane w kontekście tworzenia stron WWW odnosi się do
A. organizowania informacji na serwerze WWW.
B. interfejsu strony internetowej związanego z technologiami działającymi po stronie przeglądarki internetowej.
C. bazy danych z informacjami publikowanymi na stronie.
D. działania skryptów i programów wykonywanych po stronie serwera WWW.
13. Jakiego znacznika należy użyć, aby przejść do kolejnej linii tekstu, nie tworząc akapitu na stronie interenetowej ?
A. </b>
B. <p>
C. </br>
D. <br>
14. Interpreter PHP wygeneruje błąd i nie wykona kodu, jeżeli programista:
A. pobierze wartość z formularza, w którym pole input nie było wypełnione
B. będzie pisał kod bez wcięć
C. będzie deklarował zmienne wewnątrz warunku
D. nie postawi średnika po wyrażeniu w instrukcji if, jeśli po nim nastąpiła sekcja else
15. W języku JavaScript zdefiniowano obiekt Samochod. Aby wywołać jedną z metod tego obiektu, należy zapisać
A. Samochod.spalanie_na100
B. Samochod.()
C. Samochod.spalanie()
D. Samochod.kolor
16. W języku SQL, aby zmienić strukturę tabeli, np. poprzez dodanie lub usunięcie kolumny, należy zastosować polecenie
A. ALTER TABLE
B. DROP TABLE
C. UPDATE
D. TRUNCATE
17. W języku C++ funkcja zwracająca wynik potęgowania, działająca na dwóch parametrach wejściowych: liczbie x i wykładniku w, ma deklarację
A. int potega(int x, int w);
B. void potega(int x, int w, int wynik);
C. int potega(int x);
D. void potega(int x, int w);
18. Którego ze słów kluczowych języka SQL należy użyć, aby wyeliminować duplikaty?
A. LIKE
B. ORDER BY
C. DISTINCT
D. GROUP BY
19. Ikona, która wyświetlona jest przed adresem, w polu adresowym przeglądarki internetowej lub przy tytule otwartej karty przeglądarki nosi nazwę
A. webicon
B. emoticon
C. iConji
D. favicon
20. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia bazy danych
A. Określenie celu, normalizacja, utworzenie relacji, stworzenie tabel
B. Określenie celu, stworzenie tabel, utworzenie relacji, normalizacja
C. Określenie celu, utworzenie relacji, stworzenie tabel, normalizacja
D. Określenie celu, normalizacja, stworzenie tabel, utworzenie relacji
21. Na podstawie tabeli Towar wykonano następujące zapytanie SQL. Jaki będzie wynik tej operacji?
A. Papier ksero A4, Kredki 24 kolory, Zeszyt A5 w linie, Zeszyt A5
B. Zeszyt A5 w linie, Zeszyt A5, Kredki 24 kolory, Papier ksero A4
C. Papier ksero A4, Kredki 24 kolory, Zeszyt A5, Zeszyt A5 w linie
D. Zeszyt A5, Zeszyt A5 w linie, Kredki 24 kolory, Papier ksero A4
22. Edytując grafikę w edytorze grafiki rastrowej należy pozbyć się kolorów z rysunku tak, aby obraz był w odcieniach szarości. Można do tego efektu wykorzystać funkcję
A. szumu RGB
B. filtru rozmycia
C. desaturacji
D. kadrowania
23. Proces, w którym wykrywa się i usuwa błędy w kodzie źródłowym programów, to
A. standaryzacja
B. Kompilowanie
C. Normalizacja
D. Debugowanie
24. Aby uprościć wprowadzenie i edytowanie danych w tabeli, należy zdefiniować
A. raport
B. filtr
C. formularz
D. kwerendę SELECT
25. W języku SQL polecenie ALTER TABLE ma za zadanie
A. modyfikować kolumny w tabeli
B. dodawać tabelę do bazy danych
C. usuwać tabelę z bazy danych
D. modyfikować dane rekordów w tabeli
26. Wskaż nazwę Systemu Zarządzania Treścią, którego logo zostało przedstawione na rysunku.
A. WordPress
B. Drupal
C. Joomla!
D. MediaWiki
27. Kolor 255 12 12 w modelu RGB na stronie www powinien być zapisany w postaci
A. #2551212
B. #FF0C0C
C. #EE0C0C
D. #AB1A1D
28. Dla dowolnego a z przedziału (0,99) zadaniem funkcji zapisanej w języku Java Script jest:
A. wypisanie wartości zmiennej a oraz zwrócenie wartości zmiennej n
B. wypisanie liczb z przedziału a..99 i zwrócenie wartości 100
C. zwrócenie liczb z przedziału a..99
D. wypisanie liczb z przedziału a...100 i zwrócenie wartości zmiennej n
29. W języku PHP zmienna typu float przyjmuje wartości
A. nieliczbowe
B. logiczne
C. tylko całkowite
D. zmiennoprzecinkowe
30. Transformację w stylach CSS, polegającą na zamianie tylko pierwszych liter wszystkich wyrazów na wielkie, otrzymamy stosując polecenie
A. lowercase
B. capitalize
C. uppercase
D. underline
31. Który z zapisów znacznika <meta> jest prawidłowy ze względu na wykorzystane atrybuty?
A. <meta name = "description" content = "Masz jakieś hobby? To jest strona dla Ciebie!">
B. <meta background = blue>
C. <meta name = "!DOCTYPE">
D. <meta title = "Strona dla hobbystów">
32. Która lista jest interpretacją przedstawionego kodu?
A. A
B. B
C. C
D. D
33. W języku SQL, aby stworzyć tabelę, należy zastosować polecenie
A. INSERT TABLE
B. ADD TABLE
C. CREATE TABLE
D. ALTER TABLE
34. Które ze znaczników HTML umożliwią wyświetlenie na stronie tekstu w jednym wierszu, jeżeli żadne formatowanie CSS nie zostało zdefiniowane?
A. <div>Dobre strony </div><div style="letter-spacing:3px">mojej strony</div>
B. <span>Dobre strony </span><span style="letter-spacing:3px">mojej strony</span>
C. <h3>Dobre strony </h3><h3 style="letter-spacing:3px">mojej strony</h3>
D. <p>Dobre strony </p><p style="letter-spacing:3px">mojej strony</p>
35. Selektor CSS a:link {color:red} zawarty w kaskadowych arkuszach stylów definiuje
A. identyfikator
B. pseudoklasę
C. pseudoelement
D. klasę
36. Z jakimi mechanizmami nadawania zabezpieczeń, dającymi możliwości wykonywania operacji na bazie danych, związane są zagadnienia zarządzania kontami, użytkownikami i uprawnieniami?
A. Z przywilejami systemowymi
B. Z przywilejami obiektowymi
C. Z atrybutami
D. Z regułami
37. Aby wykonać kopię zapasową bazy danych MySQL można posłużyć się
A. eksportem bazy.
B. modyfikacją danych.
C. importem bazy.
D. agregacją danych.
38. Zdefiniowano bazę danych z tabelą mieszkancy o polach: nazwisko, imie, miasto. Następnie stworzono następujące zapytanie do bazy: SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto="Poznań" UNION ALL SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto="Kraków"; Wskaż zapytanie, które zwróci identyczne dane:
A. SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto BETWEEN "Poznań" OR "Kraków";
B. SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto HAVING "Poznań" OR "Kraków";
C. SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy AS "Poznań" OR "Kraków";
D. SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto="Poznań" OR miasto="Kraków";
39. Według którego parametru oraz dla ilu tabel zostaną zwrócone wiersze na liście w wyniku przedstawionego zapytania?
A. Według parametru nr_id wyłącznie dla trzech tabel
B. Według parametru wyrob_id wyłącznie dla trzech tabel
C. Według parametru nr_id dla wszystkich tabel
D. Według parametru wyrob_id dla wyłącznie dla trzech tabel
40. Aby strona WWW była responsywna, należy między innymi definiować
A. rozmiary obrazów wyłącznie w pikselach
B. rozmiary obrazów w procentach
C. rozkład strony wyłącznie za pomocą tabel
D. jedynie znane czcionki, np. Arial
     
Sprawdź odpowiedzi!