INF.03 - Test 40 pytań

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Łączna liczba pytań INF.03 zgromadzonych w naszej bazie: 842

1. W przedstawionej definicji stylu CSS, powtarzanie dotyczy
A. rysunku umieszczonego w tle strony w poziomie
B. rysunku umieszczonego w tle strony w pionie
C. tła każdego ze znaczników akapitu
D. rysunku umieszczonego znacznikiem img
2. W przedstawionym kodzie PHP, zamiast znaków zapytania powinien pojawić się komunikat:
A. Nieprawidłowa nazwa bazy danych
B. Zapytanie przetworzono pomyślnie
C. Błąd przetwarzania zapytania
D. Nieprawidłowe hasło do bazy danych
3. Która z zasad tworzenia części <head> języka HTML jest poprawna?
A. W części <head> można definiować szablon strony znacznikami <div>
B. W części <head> zawiera się część <body>
C. W części <head> mogą wystąpić znaczniki <meta>, <title>, <link>
D. W części <head> nie można umieszczać kodu CSS, a jedynie odwołanie do pliku CSS
4. Która z wymienionych funkcji sortowania wykorzystywana w języku PHP sortuje tablicę asocjacyjną według indeksów
A. sort()
B. ksort()
C. asort()
D. rsort()
5. Aby odebrać prawa dostępu do serwera MySQL, należy posłużyć się instrukcją
A. USAGE
B. DELETE
C. REVOKE
D. GRANT
6. W języku JavaScript typ boolean może być reprezentowany przez wartość
A. 45.3
B. null
C. -20
D. true
7. Zdarzenie JavaScript, będące reakcją na pojedynczo kliknięty dowolny element strony, nosi nazwę
A. onLoad
B. onClick
C. onDblClick
D. onKeyDown
8. Aby bezpiecznie przesłać pliki strony internetowej na serwer WWW można użyć protokołu
A. SFTP
B. Telnet
C. POP3
D. IMAP
9. Po uszkodzeniu serwera bazy danych, aby możliwie najsprawniej przywrócić działanie kompletnej bazy należy użyć
A. najnowszej wersji instalacyjnej serwera.
B. opisu struktur danych w tabelach.
C. pełnej listy użytkowników serwera.
D. aktualnej wersji kopii zapasowej.
10. W celu dodania rekordu do tabeli Pracownicy należy użyć polecenia SQL
A. INSERT (Jan), (Kowalski) INTO TABLE Pracownicy;
B. INSERT VALUES Pracownicy INTO (Jan, Kowalski);
C. INSERT VALUES (Jan; Kowalski) INTO Pracownicy;
D. INSERT INTO Pracownicy VALUES ("Jan", "Kowalski");
11. W aplikacjach internetowych tablice asocjacyjne to tablice, w których
A. istnieją przynajmniej dwa wymiary
B. indeks jest łańcuchem tekstowym
C. elementy tablicy są zawsze indeksowane od 0
D. w każdej komórce tablicy przechowywana jest inna tablica
12. CAPTCHA to technika zabezpieczeń na stronach WWW pozwalająca
A. przyspieszyć proces logowania do aplikacji internetowej.
B. automatycznie wypełnić formularz logowania danymi użytkownika.
C. potwierdzić, że dane z formularza są wysyłane przez człowieka.
D. pominąć proces uwierzytelniania do aplikacji internetowej.
13. Którą wartość będzie przechowywała zmienna a po wykonaniu przedstawionej sekwencji instrukcji języka PHP?
A. 12
B. 10
C. 1
D. 11
14. Aby w pliku z rozszerzeniem php umieścić kod w języku PHP należy użyć znaczników
A. <php> ......... </php>
B. <?php .......... ?>
C. <?php> ........ <php?>
D. <php .......... />
15. Baza danych 6-letniej szkoły podstawowej zawiera tabelę szkola z polami: imie, nazwisko, klasa. Wszyscy uczniowie klas 1-5 zdali do następnej klasy. Aby zwiększyć wartość w polu klasa o 1 należy użyć polecenia
A. UPDATE szkola SET klasa=klasa+1 WHERE klasa>=1 AND klasa <=5;
B. UPDATE nazwisko, imie SET klasa=klasa+1 WHERE klasa>1 OR klasa<5;
C. SELECT nazwisko, imie FROM klasa=klasa+1 WHERE klasa>1 OR klasa <5;
D. SELECT szkola FROM klasa=klasa+1 WHERE klasa >=1 AND klasa <=5;
16. W języku CSS zdefiniowano formatowanie dla stopki. Aby użyć tego formatowania dla bloku opisanego znacznikiem div, należy zapisać
A. <div "stopka">
B. <div id="stopka">
C. <div class="stopka">
D. <div title="stopka">
17. O przedstawionym obiekcie języka JavaScript można powiedzieć, że ma
A. dwie właściwości i jedną metodę
B. dwie metody i jedną właściwość
C. trzy właściwości
D. trzy metody
18. W skład typowego frameworka wchodzą
A. zarządzanie komunikacją z bazą danych, mechanizm uruchamiania i przetwarzania akcji
B. domena i obsługa błędów
C. obsługa formularzy i wbudowany serwer
D. mechanizm uruchamiania i przetwarzania akcji, oraz certyfikat http
19. Baza danych księgarni zawiera tabelę ksiazki z polami: id, idAutor, tytul, ileSprzedanych oraz tabelę autorzy z polami: id, imie, nazwisko. Aby stworzyć raport sprzedanych książek z tytułami i nazwiskami autorów, należy
A. Zdefiniować relację 1..1 dla tabel ksiazki i autorzy, a następnie stworzyć kwerendę łączącą obie tabele
B. stworzyć dwie osobne kwerendy: pierwszą wyszukującą tytuły książek, drugą wyszukującą nazwiska autorów
C. Zdefiniować relację 1..n dla tabel ksiazki i autorzy, a następnie stworzyć kwerendę łączącą obie tabele
D. stworzyć kwerendę wyszukującą tytuły książek
20. Aby prawidłowo udokumentować przedstawioną linię kodu języka JavaScript, należy po znakach // wpisać komentarz
A. wyświetlenie daty i czasu w znaczniku o id = napis
B. wyświetlenie tekstu "Date()" w znaczniku o id = napis
C. zmiana stylu atrybutu innerHTML
D. nieprawidłowe dane
21. Podczas walidacji dokumentu HTML5 pojawił się komunikat o treści: "Error: Element head is missing a required instance of child element title". Oznacza to, że w dokumencie
A. nie zdefiniowano obowiązkowego atrybutu title w znaczniku <img>.
B. element <title> nie został zamknięty przez </title>.
C. nie zdefiniowano elementu <title> w części <head> dokumentu.
D. element <title> nie jest wymagany.
22. Który z rysunków obrazuje efekt działania przedstawionego fragmentu kodu HTML?
A. A
B. B
C. C
D. D
23. W programowaniu obiektowym mechanizm współdzielenia pól i metod klasy w taki sposób, że klasa pochodna zawiera metody zdefiniowane w klasie bazowej nazywa się
A. dziedziczeniem
B. wirtualizacją
C. hermetyzacją
D. polimorfizmem
24. Program debugger służy do:
A. tłumaczenia kodu zapisanego językiem wyższego poziomu na język maszynowy
B. analizy kodu źródłowego w celu odnalezienia błędów składniowych
C. interpretacji kodu w wirtualnej maszynie Java
D. analizy wykonywanego programu w celu lokalizacji błędów
25. Strona HTML definiuje akapit oraz rysunek. Aby rysunek został umieszczony przez przeglądarkę w tej samej linii co akapit po jego lewej stronie, należy w stylu CSS rysunku zawrzeć własność
A. alt:left;
B. style:left;
C. float:left;
D. align:left;
26. Jakie sa nazwy typowych poleceń języka zapytań SQL, związane z wykonywaniem operacji na danych SQL DML (np.: umieszczanie danych w bazie, kasowanie dokonywanie zmian w danych)?
A. DELETE, INSERT, UPDATE
B. DENY, GRANT, REVOKE
C. ALTER, CREATE, DROP
D. SELECT, SELECT INTO
27. W języku JavaScript należy zapisać warunek, który będzie spełniony, gdy zmienna a będzie dowolną liczbą naturalną dodatnią (bez 0) lub gdy zmienna b będzie dowolną liczbą z przedziału domkniętego od 10 do 100. Użyte w tym warunku wyrażenie logiczne będzie miało postać
A. (a>0) && ((b>=10) || (b<=100))
B. (a>0) && ((b>=10) && (b<=100))
C. (a>0) || ((b>=10) && (b<=100))
D. (a>0) || ((b>=10) || (b<=100))
28. Typ zmiennej w języku JavaScript
A. nie występuje
B. jest tylko jeden
C. następuje poprzez przypisanie wartości
D. musi być zadeklarowany na początku skryptu
29. Jak nazywa się element oznaczony znakiem zapytania w strukturze platformy .NET, który umożliwia tworzenie własnych aplikacji z użyciem frameworków i zamianę kompilowanego kodu pośredniego na kod maszynowy procesora zainstalowanego w komputerze?
A. Biblioteka klas bazowych (BCL)
B. Wspólne środowisko uruchomieniowe (CLR)
C. Wspólne środowisko programistyczne (CLP)
D. Infrastruktura językowa (CLI)
30. Znacznik <s> w języku HTML powoduje
A. pochylenie tekstu
B. podkreślenie tekstu
C. przekreślenie tekstu
D. migotanie tekstu
31. Aby wykonać kopię zapasową bazy danych MySQL można posłużyć się
A. importem bazy.
B. agregacją danych.
C. eksportem bazy.
D. modyfikacją danych.
32. Którą relację w projekcie bazy danych należy ustalić między tabelami widocznymi na rysunku zakładając, że każdy klient sklepu internetowego dokona przynajmniej dwóch zamówień?
A. 1:n, gdzie 1 jest po stronie Zamówienia, a wiele po stronie Klienta
B. n:n
C. 1:1
D. 1:n, gdzie 1 jest po stronie Klienta, a wiele po stronie Zamówienia
33. W kodzie HTML kolor biały można zapisać za pomocą wartości
A. rgb(255,255,255)
B. rgb(FFFF,FF)
C. #000000
D. #255255
34. W języku CSS zdefiniowano styl. Sformatowana stylem sekcja będzie zawierała obramowanie o szerokości
A. 2 px oraz marginesy wewnątrz tego obramowania
B. 2 px oraz marginesy na zewnątrz tego obramowania
C. 20 px oraz marginesy wewnątrz tego obramowania
D. 20 px oraz marginesy na zewnątrz tego obramowania
35. Zmienne typu int odnoszą się do liczb
A. w notacji zmiennoprzecinkowej
B. całkowitych
C. w notacji stałoprzecinkowej
D. naturalnych
36. Poziom izolacji transakcji Repeatable Read (tryb powtarzalnego odczytu) stosowany przez MS SQL wiąże się z problemem
A. niepowtarzalnych odczytów.
B. odczytów widm.
C. brudnych odczytów.
D. utraty aktualizacji.
37. Na tabeli muzyka, przedstawionej na rysunku, zostało wykonane następujące zapytanie SQL. Jaki wynik zwróci ta kwerenda?
A. Czesław, Niemen
B. Czesław
C. Czesław, Czechowski
D. pusty wynik
38. W językach programowania zmienna typu integer służy do przechowywania
A. znaku
B. liczby rzeczywistej
C. liczby całkowitej
D. wartości logicznej
39. W bazach danych relacja wiele-do-wielu pomiędzy tabelami występuje, gdy
A. jednemu wierszowi z tabeli A może odpowiadać wiele wierszy w tabeli B.
B. jednemu wierszowi z tabeli A może odpowiadać wyłącznie jeden wiersz w tabeli B.
C. wielu wierszom tabeli A przypada wiele wierszy tabeli B.
D. wielu wierszom z tabeli A przypada tylko jeden wiersz tabeli B.
40. W języku PHP operatorem reszty z dzielenia jest:
A. @
B. &
C. %
D. #
     
Sprawdź odpowiedzi!