INF.04 - Test 40 pytań

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Łączna liczba pytań INF.04 zgromadzonych w naszej bazie: 61

1. Mechanizm obietnic (ang. promises) w języku JavaScript ma na celu
A. obsłużyć przechwytywanie błędów aplikacji.
B. zastąpić mechanizm dziedziczenia w programowaniu obiektowym.
C. obsłużyć funkcjonalność związaną z kodem asynchronicznym.
D. poprawić czytelność kodu synchronicznego.
2. Przedstawiony fragment kodu w języku Java wypełnia tablicę wartościami:
A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
B. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
C. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
D. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
3. Na dwóch przykładach przedstawiono mechanizm o nazwie Binding. Ma on na celu
A. wiązanie właściwości (property) elementu interfejsu użytkownika z danymi bądź właściwością innego obiektu.
B. obsługiwanie zdarzenia kontrolek interfejsu użytkownika wywołując odpowiednie funkcje.
C. obsługiwanie mechanizmu obietnic (promises) lub obserwatora (observable) w programowaniu asynchronicznym.
D. wiązanie i eksportowanie plików z różnych modułów aplikacji.
4. Na przedstawionych funkcjonalnie równoważnych sobie kodach źródłowych w wyniku wykonania operacji w zmiennej b zostanie zapisana wartość:
A. 5
B. 596
C. 5.96
D. 6
5. Przedstawiony diagram Gantta dotyczy projektu informatycznego. Zakładając, że każdy członek zespołu ma wystarczające umiejętności, aby wykonać każde z zadań oraz do każdego z zadań można przydzielić tylko jedną osobę, która poświęca na zadanie cały dzień pracy, to minimalnie zespół musi liczyć:
A. 2 osoby
B. 1 osobę
C. 5 osób
D. 4 osoby
6. Która z cech przycisków typu Radio-button wyspecyfikowanych w prezentowanym fragmencie dokumentacji jest prawdziwa?
A. Właściwość value radio grupy przechowuje tekst podpisu dla każdego radio-button.
B. Etykieta (label) może być umieszczona tylko po przycisku radio-button.
C. Właściwość labelPosition przyjmuje jedną z dwóch wartości.
D. Przyciski radio-button są grupowane w elemencie o nazwie <radio-group>.
7. Przedstawiony zapis w języku C# oznacza definicję klasy Car, która:
A. jest zaprzyjaźniona z klasą Vehicle
B. dziedziczy po Vehicle
C. jest klasą bazową (nie dziedziczy po żadnej klasie)
D. korzysta z pól prywatnych klasy Vehicle
8. W środowisku IDE do tworzenia aplikacji okienkowych utworzono okno Form1. Aby zmienić ustawienia, kolejno: nazwa okna widoczna na górnej belce, domyślny kursor na strzałkę oraz kolor tła okna, należy zmodyfikować następujące pola okna Properties:
A. Text, Cursor, BackColor.
B. Text, UseWaitCursor, BackColor.
C. (Name), UseWaitCursor, BackgroundImage.
D. (Name), Cursor, BackgroundImage.
9. Przedstawiony wykres obrazuje wyniki testów:
A. użyteczności
B. bezpieczeństwa
C. funkcjonalności
D. wydajnościowych
10. Przedstawione oznaczenie praw Creative Commons, pozwala na darmowe korzystanie z utworu:
A. pod warunkiem pozostawienia go w oryginalnej postaci
B. w celach komercyjnych
C. pod warunkiem udostępnienia go na tej samej licencji
D. w celu zmiany lub remiksowania
11. Zapisane w kodzie szesnastkowym składowe RGB koloru #AA41FF po przekształceniu do kodu dziesiętnego wynoszą kolejno
A. 170, 64, 255
B. 160, 64, 255
C. 170, 65, 255
D. 160, 65, 255
12. Okna dialogowe niemodalne służą do
A. wyświetlania komunikatów z koniecznością ich potwierdzenia, aby dalej kontynuować działanie aplikacji.
B. kontrolowania stanu aplikacji poprzez systemy menu.
C. blokowania działania aplikacji na czas wprowadzenia i zatwierdzenia danych.
D. kontrolowania ustawień aplikacji, jako okno pozostające otwarte na ekranie przez cały czas trwania aplikacji.
13. Z tabeli przedstawiającej złożoność obliczeniową algorytmów sortowania na dowolnym, dużym, zbiorze wejściowym (ponad 100 elementów) wynika, że najszybszą metodą jest algorytm sortowania:
A. bąbelkowego
B. przez scalanie
C. przez zliczanie
D. kubełkowego
14. Które zdarzenie jest wygenerowane, gdy nieaktywne okno lub kontrolka zostaje kliknięta myszą?
A. focus.
B. blur.
C. validating.
D. keyup.
15. Na podstawie opisu umieszczonego w ramce, wskaż który rysunek przedstawia element odpowiadający klasie Badge zdefiniowanej w bibliotece Bootstrap:
A. A
B. B
C. C
D. D
16. Strategia budowania algorytmu poprzez podział na dwa lub więcej mniejszych podproblemów tak długo, aż fragmentu staną się proste do bezpośredniego rozwiązania jest metodą:
A. heurystyczną
B. komiwojażera
C. najkrótszej ścieżki
D. dziel i zwyciężaj
17. Który z wymienionych algorytmów działających na tablicy jednowymiarowej ma złożoność obliczeniową O(n2)?
A. Wyszukiwanie binarne.
B. Wypisanie elementów.
C. Sortowanie bąbelkowe.
D. Sortowanie szybkie.
18. Którą nazwę kontrolki należy zapisać w pierwszej linii kodu, w miejscu <??? aby została ona wyrenderowana w przedstawiony sposób:
A. RatingBar
B. Switch
C. SeekBar
D. Spinner
19. Jednym z etapów publikacji mobilnej w sklepie Google Play są testy Beta, których cechą charakterystyczną jest to, że są one:
A. wykonywane przez grupę zatrudnionych testerów z firmy Google
B. przeprowadzane w oparciu o dokument z przypadkami testowymi
C. podzielone na testy funkcjonalne, wydajnościowe i skalowalności
D. wykonane przez grupę docelowych użytkowników aplikacji
20. Przedstawiony algorytm może być zaimplementowany w języku Java w oparciu o instrukcję:
A. switch
B. try
C. while
D. if
21. Aby zaprojektować zestaw danych do zainicjowania algorytmu sortowania bąbelkowego tablicy, należy zastosować przynajmniej typy:
A. jeden tablicowy, dwa liczbowe do kontroli pętli, jeden do zamiany elementów miejscami
B. dwa tablicowe, jeden liczbowy do kontroli pętli
C. dwa tablicowe, dwa do zamiany elementów miejscami
D. jeden tablicowy, jeden liczbowy do kontroli pętli, dwa do zamiany elementów miejscami
22. W przedstawionym kodzie zdefiniowano abstrakcyjną klasę figura i dziedziczącą po niej klasę prostokąta ze zdefiniowanymi polami i konstruktorami. Wskaż minimalną implementację sekcji /* metody klasy */ dla klasy Prostokat:
A. A
B. B
C. C
D. D
23. Założenie programowania obiektowego polegające na ukrywaniu składowych klasy tak, aby były one dostępne tylko metodom tej klasy lub funkcjom zaprzyjaźnionym, to
A. hermetyzacja.
B. dziedziczenie.
C. wyjątki.
D. polimorfizm.
24. W tabeli przedstawiono doświadczenie zawodowe pracowników firmy IT. Do zbudowania aplikacji front-end powinien/powinna zostać przydzielony/przydzielona:
A. Anna
B. Krzysztof
C. Patryk
D. Ewa
25. Aplikacja mobilna wyświetla listę, której każdy z elementów może być dotknięty palcem, aby wyświetlić jego szczegóły. Zdarzenie odpowiadające tej akcji to
A. button clicked.
B. value changed.
C. toggled.
D. tapped.
26. Rekomendacje standardu WCAG 2.0 związane z percepcją dotyczą:
A. przedstawienia komponentów interfejsu użytkownika
B. zapewnienia interakcji pomiędzy komponentami użytkownika przy użyciu klawiatury
C. zrozumienia i rzetelności w dostarczonych treściach na stronie
D. zapewnienia wystarczającej ilości czasu na przeczytanie i przetworzenie treści
27. Przedstawiony zapis w języku Python prezentuje:
A. stos
B. strukturę
C. kolejkę (LIFO)
D. tablicę asocjacyjną (słownik)
28. Dane z serwera do aplikacji front-end można przesłać za pomocą:
A. metody POST
B. formatu JSON
C. biblioteki jQuery
D. protokołu SSH
29. Aby utworzyć aplikację mobilną typu cross-platform w języku C# można zastosować:
A. środowisko XCode
B. platformę Xamarin
C. platformę React Native
D. środowisko Android Studio
30. Przedstawiona metoda jest implementacją algorytmu
A. sprawdzającego czy napis jest palindromem.
B. odwracającego napis.
C. wyszukującego znak w napisie.
D. sortującego napis od znaku o najniższym kodzie ASCII do znaku o najwyższym kodzie.
31. Co można powiedzieć o metodach klasy Point?
A. Pełnią funkcję konstruktorów w zależności od liczby parametrów.
B. Zawierają błąd, gdyż nazwy metod muszą się różnić.
C. Zawierają przeładowanie (przeciążenie) operatora.
D. Są przeładowane (przeciążone).
32. Przedstawiony kod XAML zostanie wyrenderowany jako:
A. A
B. B
C. C
D. D
33. Poszkodowanego należy ułożyć w pozycji bocznej bezpiecznej w przypadku:
A. uszkodzenia kręgosłupa
B. omdlenia, gdy osoba oddycha
C. omdlenia i braku tętna
D. urazu pleców, gdy osoba jest przytomna
34. Przedstawiony cytat jest opisem metodyki RAD. Rozwinięcie tego skrótu można przetłumaczyć na język polski jako:
A. środowisko rozwijania aplikacji
B. szybki rozwój aplikacji
C. środowisko szybkiego programowania
D. zintegrowane środowisko programistyczne
35. Zadaniem interpretera jest:
A. wykonanie skryptu instrukcja po instrukcji
B. optymalizowanie większej części kodu, w celu szybszego wykonania
C. analizowanie składni całego programu przed jego uruchomieniem
D. przetłumaczenie kodu na kod maszynowy
36. W metodach klasy GoldCustomer są widoczne jedynie pola
A. GoldPoints
B. GoldPoints, Name
C. GoldPoints, Name, Id, Age
D. GoldPoints, Name, Id
37. Zastosowanie typu DECIMAL języka SQL wymaga wcześniejszego zdefiniowania długości (liczby cyfr) przed przecinkiem oraz długości cyfr po przecinku. Jest to zapis:
A. łańcuchowy
B. zmiennoprzecinkowy
C. stałoprzecinkowy
D. logiczny
38. Przedstawiony fragment kodu z Android Studio implementuje metodę nasłuchującą do obsługi zdarzenia:
A. zmiany pola edycyjnego
B. wciśnięcia przycisku
C. wybrania daty
D. przełączenia kontrolki Switch
39. W języku C# szablon List implementuje funkcjonalność listy. Z inicjalizacji obiektu wykaz wynika, że jego elementami są:
A. elementy o niezdefiniowanym typie
B. liczby całkowite
C. liczby rzeczywiste
D. elementy typu List
40. Oprogramowaniem do śledzenia błędów oraz do zarządzania projektami jest:
A. Git
B. Jira
C. Bugzilla
D. Jasmine
     
Sprawdź odpowiedzi!