INF.04 - Test 40 pytań

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Łączna liczba pytań INF.04 zgromadzonych w naszej bazie: 61

1. Na obrazie przedstawiono fragment emulacji iOS z kontrolką. Który kod XAML opisuje tę kontrolkę?
A. <Stepper Increment= "1" />
B. <Entry IsPassword= "true" />
C. <Slider Maximum= "255" />
D. <Switch IsToggled= "true" />
2. W metodach klasy GoldCustomer są widoczne jedynie pola
A. GoldPoints
B. GoldPoints, Name, Id
C. GoldPoints, Name, Id, Age
D. GoldPoints, Name
3. Cechami dobrego negocjatora są:
A. lojalność, nieśmiałość, uczciwość
B. asertywność, pesymizm, buta
C. intuicja, cierpliwość, asertywność
D. dobra reputacja, przekora, porywczość
4. Która struktura danych może być zaimplementowana przy wykorzystaniu jedynie wymienionych metod:
A. drzewo binarne
B. kolejka
C. tablica
D. stos
5. Kolor Pale Green w systemie RGB ma postać RGB(152, 251, 152). Kod szesnastkowy tego koloru wynosi:
A. A0 FB A0
B. 98 FE 98
C. A0 FE A0
D. 98 FB 98
6. W przedstawionym kodzie zdefiniowano abstrakcyjną klasę figura i dziedziczącą po niej klasę prostokąta ze zdefiniowanymi polami i konstruktorami. Wskaż minimalną implementację sekcji /* metody klasy */ dla klasy Prostokat:
A. A
B. B
C. C
D. D
7. Mechanizm obietnic (ang. promises) w języku JavaScript ma na celu
A. zastąpić mechanizm dziedziczenia w programowaniu obiektowym.
B. poprawić czytelność kodu synchronicznego.
C. obsłużyć przechwytywanie błędów aplikacji.
D. obsłużyć funkcjonalność związaną z kodem asynchronicznym.
8. Przedstawiony kod XAML zostanie wyrenderowany jako:
A. A
B. B
C. C
D. D
9. Która z cech przycisków typu Radio-button wyspecyfikowanych w prezentowanym fragmencie dokumentacji jest prawdziwa?
A. Właściwość labelPosition przyjmuje jedną z dwóch wartości.
B. Etykieta (label) może być umieszczona tylko po przycisku radio-button.
C. Przyciski radio-button są grupowane w elemencie o nazwie <radio-group>.
D. Właściwość value radio grupy przechowuje tekst podpisu dla każdego radio-button.
10. Poszkodowanego należy ułożyć w pozycji bocznej bezpiecznej w przypadku:
A. omdlenia i braku tętna
B. uszkodzenia kręgosłupa
C. urazu pleców, gdy osoba jest przytomna
D. omdlenia, gdy osoba oddycha
11. Rekomendacje standardu WCAG 2.0 związane z percepcją dotyczą:
A. przedstawienia komponentów interfejsu użytkownika
B. zapewnienia interakcji pomiędzy komponentami użytkownika przy użyciu klawiatury
C. zapewnienia wystarczającej ilości czasu na przeczytanie i przetworzenie treści
D. zrozumienia i rzetelności w dostarczonych treściach na stronie
12. Obsługę wyjątku, który wygenerowała aplikacja należy zdefiniować w sekcji
A. throw
B. catch
C. finally
D. try
13. Stosowanie wzorca Obserwator w programowaniu aplikacji WEB ma na celu:
A. obsługę funkcji synchronicznych w kodzie aplikacji
B. dopasowanie interfejsu użytkownika do różnych typów użytkowników
C. obserwowanie interakcji użytkownika i wysyłanie wyjątków
D. powiadamianie obiektów o zmianie stanu innych obiektów
14. W tabeli przedstawiono doświadczenie zawodowe pracowników firmy IT. Do zbudowania aplikacji front-end powinien/powinna zostać przydzielony/przydzielona:
A. Ewa
B. Anna
C. Krzysztof
D. Patryk
15. Dane z serwera do aplikacji front-end można przesłać za pomocą:
A. protokołu SSH
B. metody POST
C. formatu JSON
D. biblioteki jQuery
16. Przedstawiony fragment programu w języku C# generuje hasło. Wskaż zdanie PRAWDZIWE określające własność tego hasła:
A. Jest co najwyżej 7-znakowe, co wyznacza zmienna i.
B. Może zawierać małe i wielkie litery, cyfry oraz symbole.
C. Jest 8 znakowe lub dłuższe oraz zawiera małe i wielkie litery oraz cyfry.
D. Może zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry.
17. Okna dialogowe niemodalne służą do
A. kontrolowania ustawień aplikacji, jako okno pozostające otwarte na ekranie przez cały czas trwania aplikacji.
B. wyświetlania komunikatów z koniecznością ich potwierdzenia, aby dalej kontynuować działanie aplikacji.
C. blokowania działania aplikacji na czas wprowadzenia i zatwierdzenia danych.
D. kontrolowania stanu aplikacji poprzez systemy menu.
18. W języku C# szablon List implementuje funkcjonalność listy. Z inicjalizacji obiektu wykaz wynika, że jego elementami są:
A. elementy o niezdefiniowanym typie
B. elementy typu List
C. liczby rzeczywiste
D. liczby całkowite
19. Przedstawiony diagram Gantta dotyczy projektu informatycznego. Zakładając, że każdy członek zespołu ma wystarczające umiejętności, aby wykonać każde z zadań oraz do każdego z zadań można przydzielić tylko jedną osobę, która poświęca na zadanie cały dzień pracy, to minimalnie zespół musi liczyć:
A. 2 osoby
B. 5 osób
C. 1 osobę
D. 4 osoby
20. Aplikacje Web wykonane we frameworku Angular lub bibliotece React i działające na domyślnych ustawieniach portów można uruchomić na lokalnym serwerze, wpisując w przeglądarce
A. localhost:8080 (React) lub localhost:8000 (Angular)
B. localhost:8000 (React) lub localhost:49887 (Angular)
C. localhost:5001 (React) lub localhost:8080 (Angular)
D. localhost:3000 (React) lub localhost:4200 (Angular)
21. Zapisane w kodzie szesnastkowym składowe RGB koloru #AA41FF po przekształceniu do kodu dziesiętnego wynoszą kolejno
A. 170, 64, 255
B. 160, 64, 255
C. 170, 65, 255
D. 160, 65, 255
22. Z tabeli przedstawiającej złożoność obliczeniową algorytmów sortowania na dowolnym, dużym, zbiorze wejściowym (ponad 100 elementów) wynika, że najszybszą metodą jest algorytm sortowania:
A. bąbelkowego
B. przez scalanie
C. kubełkowego
D. przez zliczanie
23. Aby utworzyć aplikację mobilną typu cross-platform w języku C# można zastosować:
A. środowisko XCode
B. środowisko Android Studio
C. platformę React Native
D. platformę Xamarin
24. Aplikacja mobilna wyświetla listę, której każdy z elementów może być dotknięty palcem, aby wyświetlić jego szczegóły. Zdarzenie odpowiadające tej akcji to
A. value changed.
B. tapped.
C. toggled.
D. button clicked.
25. Na dwóch przykładach przedstawiono mechanizm o nazwie Binding. Ma on na celu
A. obsługiwanie mechanizmu obietnic (promises) lub obserwatora (observable) w programowaniu asynchronicznym.
B. wiązanie właściwości (property) elementu interfejsu użytkownika z danymi bądź właściwością innego obiektu.
C. wiązanie i eksportowanie plików z różnych modułów aplikacji.
D. obsługiwanie zdarzenia kontrolek interfejsu użytkownika wywołując odpowiednie funkcje.
26. Przedstawione równoważne funkcjonalnie fragmenty kodu w bibliotece React.js oraz we frameworku Angular mają za zadanie wyświetlić
A. liczbę 0 po przyciśnięciu przycisku.
B. liczbę kliknięć przycisku.
C. jedynie napis BTN_1.
D. jedynie przycisk i obsłużyć generowane nim zdarzenie click.
27. Która struktura danych może być zaimplementowana przy wykorzystaniu jedynie wymienionych metod?
A. stos.
B. tablica.
C. drzewo binarne.
D. kolejka FIFO.
28. Przedstawione oznaczenie praw Creative Commons, pozwala na darmowe korzystanie z utworu:
A. w celu zmiany lub remiksowania
B. w celach komercyjnych
C. pod warunkiem udostępnienia go na tej samej licencji
D. pod warunkiem pozostawienia go w oryginalnej postaci
29. Modyfikator dostępu poprzedzający definicję metody Dodaj() zdefiniowanej w klasie Kalkulator powoduje, że:
A. nie jest ona dostępna z poziomu klas, które są zaprzyjaźnione z klasą Kalkulator
B. nie jest ona dostępna w klasach dziedziczących po klasie Kalkulator
C. jest ona dostępna wewnątrz klasy oraz wewnątrz klas dziedziczących po klasie Kalkulator
D. jest ona dostępna w programie głównym i może być wywołana na rzecz instancji klasy Kalkulator
30. Jednym z etapów publikacji mobilnej w sklepie Google Play są testy Beta, których cechą charakterystyczną jest to, że są one:
A. podzielone na testy funkcjonalne, wydajnościowe i skalowalności
B. wykonywane przez grupę zatrudnionych testerów z firmy Google
C. przeprowadzane w oparciu o dokument z przypadkami testowymi
D. wykonane przez grupę docelowych użytkowników aplikacji
31. Aby zaprojektować zestaw danych do zainicjowania algorytmu sortowania bąbelkowego tablicy, należy zastosować przynajmniej typy:
A. dwa tablicowe, dwa do zamiany elementów miejscami
B. jeden tablicowy, dwa liczbowe do kontroli pętli, jeden do zamiany elementów miejscami
C. jeden tablicowy, jeden liczbowy do kontroli pętli, dwa do zamiany elementów miejscami
D. dwa tablicowe, jeden liczbowy do kontroli pętli
32. Które zdarzenie jest wygenerowane, gdy nieaktywne okno lub kontrolka zostaje kliknięta myszą?
A. focus.
B. blur.
C. keyup.
D. validating.
33. Przedstawiony wykres obrazuje wyniki testów:
A. użyteczności
B. wydajnościowych
C. bezpieczeństwa
D. funkcjonalności
34. Przedstawiony fragment kodu z Android Studio implementuje metodę nasłuchującą do obsługi zdarzenia:
A. wybrania daty
B. zmiany pola edycyjnego
C. przełączenia kontrolki Switch
D. wciśnięcia przycisku
35. Założenie programowania obiektowego polegające na ukrywaniu składowych klasy tak, aby były one dostępne tylko metodom tej klasy lub funkcjom zaprzyjaźnionym, to
A. polimorfizm.
B. wyjątki.
C. dziedziczenie.
D. hermetyzacja.
36. Przedstawiony cytat jest opisem metodyki RAD. Rozwinięcie tego skrótu można przetłumaczyć na język polski jako:
A. środowisko rozwijania aplikacji
B. środowisko szybkiego programowania
C. szybki rozwój aplikacji
D. zintegrowane środowisko programistyczne
37. Który z wymienionych algorytmów działających na tablicy jednowymiarowej ma złożoność obliczeniową O(n2)?
A. Sortowanie szybkie.
B. Wyszukiwanie binarne.
C. Sortowanie bąbelkowe.
D. Wypisanie elementów.
38. Strategia budowania algorytmu poprzez podział na dwa lub więcej mniejszych podproblemów tak długo, aż fragmentu staną się proste do bezpośredniego rozwiązania jest metodą:
A. komiwojażera
B. dziel i zwyciężaj
C. heurystyczną
D. najkrótszej ścieżki
39. Zastosowanie typu DECIMAL języka SQL wymaga wcześniejszego zdefiniowania długości (liczby cyfr) przed przecinkiem oraz długości cyfr po przecinku. Jest to zapis:
A. logiczny
B. zmiennoprzecinkowy
C. stałoprzecinkowy
D. łańcuchowy
40. Która metodyka zarządzania projektem jest optymalna, gdy zakres projektu w początkowej fazie nie jest do końca znany, wymagania mogą ulec zmianie w trakcie trwania projektu oraz mogą pojawić się nowe wymagania?
A. Model V
B. PRINCE2
C. Agile
D. Model kaskadowy
     
Sprawdź odpowiedzi!